Republika e Shqipėrisė
Kėshilli i Ministrave
Zyra e Komunikimit dhe Informimit

Njoftim pėr shtypin


Bulevardi "Dėshmorėt e Kombit", Tiranė. Tel & Fax : ++355 4 257560


P R O J E K T L I GJ PĖR RATIFIKIMIN E MARRĖVESHJES, NDĖRMJET, KĖSHILLIT TĖ MINISTRAVE TĖ REPUBLIKĖS SĖ SHQIPĖRISĖ DHE QEVERISĖ SĖ MBRETĖRISĖ SĖ BASHKUAR TĖ BRITANISĖ SĖ MADHE E IRLANDĖS SĖ VERIUT, PĖR SHMANGIEN E TATIMIT TĖ DYFISHTĖ DHE PARANDAL

21/08/2013

     P R O J E K T L I GJ


PËR

RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET, KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BASHKUAR TË BRITANISË SË MADHE E IRLANDËS SË VERIUT, PËR SHMANGIEN E TATIMIT TË DYFISHTË DHE PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL, PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT DHE MBI KAPITALIN


Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Neni 1

Ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe e Irlandës së Veriut, për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, për tatimin mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E T A R I

JOZEFINA TOPALLI (ÇOBA)

          


Copyright (c) Kėshilli i Ministrave - Zyra e Komunikimit dhe Informimit