Republika e Shqipėrisė
Kėshilli i Ministrave
Zyra e Komunikimit dhe Informimit

Njoftim pėr shtypin


Bulevardi "Dėshmorėt e Kombit", Tiranė. Tel & Fax : ++355 4 257560


V E N D I M PĖR NJĖ NDRYSHIM NĖ VENDIMIN NR.410, DATĖ 8.6.2011, TĖ KĖSHILLIT TĖ MINISTRAVE, “PĖR TRANSFERIMIN E PRONĖSISĖ SĖ GODINĖS SĖ ISH-NDĖRMARRJES SĖ PRODHIMIT ARTIZANAL (NPA), SHKOZET, DURRĖS, FAMILJEVE TĖ SHPRONĖSUARA NĖ ZONĖN E PORTO-ROMANOS

21/08/2013

     V E N D I M


PËR


NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.410, DATË 8.6.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN E PRONËSISË SË GODINËS SË ISH-NDËRMARRJES
SË PRODHIMIT ARTIZANAL (NPA), SHKOZET, DURRËS, FAMILJEVE TË SHPRONËSUARA NË ZONËN E PORTO-ROMANOS”


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, dhe të neneve 3, pika 2, e 7, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit dhe ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


1. Aneksi 1, bashkëlidhur vendimit nr.410, datë 8.6.2011, të Këshillit të Ministrave, zëvendësohet me aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohet bashkia Durrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHA

          


Copyright (c) Kėshilli i Ministrave - Zyra e Komunikimit dhe Informimit