Kreu      Kontakt     Harta e Faqes     E-mail
 
English   
 

Faqja Arkivė e Kėshillit tė Ministrave

 
DAP
 
Informacione mbi Kryeministrinë
Informacione mbi Kryeministrinë
 
 
Vendimet dhe projektligjet e miratuara nė mbledhjen e Kėshillit tė Ministrave
 
V E N D I M
 

PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM   NË LIGJIN NR.10222, DATË 4.2.2010, “PËR MIRATIMIN    E KONTRATËS SË LIDHUR NDËRMJET MINISTRISË      SË MBROJTJES TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHOQËRISË “EUROCOPTER”, PËR FURNIZIMIN ME 5 HELIKOPTERË      TË MESËM SHUMËROLËSH”, TË NDRYSHUAR”


Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.10222,      datë 4.2.2010, “Për miratimin e kontratës së lidhur ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “Eurocopter”, për furnizimin me 5 helikopterë të mesëm shumërolësh”, të ndryshuar”, për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHA

***
P R O J E K T L I GJ

 
PËR

NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.10222, DATË 4.2.2010, “PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË LIDHUR NDËRMJET MINISTRISË SË MBROJTJES TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHOQËRISË “EUROCOPTER”, PËR FURNIZIMIN ME 5 HELIKOPTERË      TË MESËM SHUMËROLËSH”, TË NDRYSHUAR
 
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
     

V E N D O S I:
 
Në ligjin nr.10222, datë 4.2.2010, “Për miratimin e kontratës së lidhur ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “Eurocopter”, për furnizimin me 5 helikopterë të mesëm shumërolësh”, të ndryshuar, bëhet ky ndryshim:

Neni 1

Miratimin e disa ndryshimeve në kontratën e lidhur ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “Eurocopter”, për furnizimin me 5 helikopterë  të mesëm shumërolësh, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.


Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E T A R I
 
***

V E N D I M
 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR
Z. SAIMIR MALOKU

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,   datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Saimir Maloku, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA


***

V E N D I M
 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z.PALI KUKE


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr 7703,      datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Pali Kuke, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,  datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
 
***
V E N D I M
 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. NDOC TUSHA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,     datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Ndoc Tusha, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit, që i takon sipas ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
 
***
V E N D I M
 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. LUAN MYFTIU


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr 7703,      datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Luan Myftiu, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,        datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
 
***
V E N D I M
 

PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. ADEM ALLÇI


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,  datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Adem Allçi, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,  datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA 


***
V E N D I M
 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. FILIP MESHI


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,   datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:

Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Filip Meshi, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,      datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. RESHAT KRIPA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,   datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Reshat Kripa, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,      datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA 
 
***
V E N D I M

 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. NIKOLLA PROFKOLA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,    datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Nikolla Profkola, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,      datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
 
***
V E N D I M

PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. FLAMUR TARTARI


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,    datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Flamur Tartari, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,      datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
 
***
V E N D I M
 
PËR

DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR Z. FLAMUR SHEHU
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.7703,    datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Dhënien shtesë pensioni të posaçëm shtetëror z. Flamur Shehu, në masën e pensionit maksimal, por shuma e pensionit që i takon sipas ligjit nr.7703,      datë 11.5.1993, plus këtë shtesë, të mos kalojë dyfishin e pensionit maksimal.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
  
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
 
***
V E N D I M
 
PËR

MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË BASHKISË KAMËZ, TË QARKUT TË TIRANËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe  nenet  3, 5 e 17, të ligjit nr. 8744, datë 22.02.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I :  

1.Miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore, brënda juridiksionit, territorial dhe administrativ të bashkise Kamëz qarkut të Tiranës, që transferohen në pronësi ose në përdorim, të kësaj bashkie, sipas lidhjes 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Lista e inventarit me 241 (dyqind e dyzete e një) fletë që i bashkëlidhet këtij vendimi përfundon me numrin rendor 1809 (njemijeeteteqind e nente).

2.Ngarkohen ministri i Brendshëm, kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë dhe  bashkia Kamëz për zbatimin e këtij vendimi.
 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “ Fletoren Zyrtare”.

                                                                      

K R Y E M I N IS T R I
 
SALI  BERISHA
 

***

V E N D I M

 
PËR

RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2013, MIRATUAR PËR MINISTRINË E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “a” të nenit 44 të ligjit 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 17 të ligjit nr.119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013”, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave,

V E N D O S I:

1.    Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit në buxhetin e miratuar për vitin 2013, në programin buxhetor 06370 “Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime”, në zërin “Invenstime”, objekti “TVSH, projekti i Kanalizimeve të Tiranës së madhe”, t’i zbritet fondi prej 107 000 000 (njëqind e shtatë milion) lekësh.

2.    Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit në buxhetin e miratuar për vitit 2013, në programin buxhetor 04520 “Transporti Rrugor” t’i shtohet në zërin investime fondi prej 107 000 000 (njëqind e shtatë milion) lekësh, për financimin e punimeve të kryera dhe të pafinancuara në objektin “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës së Elbasanit, segmenti Fakulteti Filologjik – Unaza e Madhe e Tiranës”.

3.    Ngarkohet Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletore zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

SALI BERISHA

***
 
V E N D I M

 
PËR


RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2013, MIRATUAR PËR MINISTRINË E TURIZMIT, KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE DHE MINISTRINË E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “a” të nenit 44 të ligjit 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 17 të ligjit nr.119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013”, me propozimin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave,

VENDOSI:


4.    Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në buxhetin e miratuar për vitin 2013, në programin buxhetor 08140 “Zhvillimi i sportit”, në artikullin 231 “Investime”, t’i zbritet fondi prej 30 000 000 (tridhjetë milion) lekësh.

5.    Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit në buxhetin e miratuar për vitit 2013, në programin buxhetor 04520 “Transporti Rrugor” t’i shtohet në investime fondi prej 30 000 000 (tridhjetë milion) lekësh për financimin e punimeve të kryera dhe të pafinancuara në objektin “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës së Elbasanit, segmenti Fakulteti Filologjik – Unaza e Madhe e Tiranës”.

6.    Ngarkohen Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletore Zyrtare.
 

KRYEMINISTRI
  
SALI BERISHA

 ***
V E N D I M
 
PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.815, DATË 29.11.2007,   TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SHTESË TË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE,     TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI  MINISTRISË SË BRENDSHME PËR GARDËN E REPUBLIKËS”


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, pika 3, 10, 13 e 15, shkronja “a”, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:  

1.    Miratimin e një ndryshimi në listën, që i bashkëlidhet vendimit nr.815,        datë 29.11.2007, të Këshillit të Ministrave.

2.    Heqjen nga lista e inventarit të pronave në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Brendshme, për Gardën e Republikës, të sipërfaqeve të pronës me emërtimin “Garda e Republikës, Garnizon”,  të ndodhura në zonën kadastrale 8270, e përbërë nga pronat me numër pasurie 4/134, dhe pjesë e pasurisë 4/134, me sipërfaqe përkatësisht 2616 (dy mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë) m2, 620 (gjashtëqind e njëzrt) m2, 3876 (tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) m2 dhe 442 (katërqind e dyzet e dy) m2, gjithsej sipërfaqe totale 7554 (shtatë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër) m2, sipas planvendosjeve që i bashkëlidhen këtij vendimi.
 
3.    Ngarkohen ministri i Brendshëm dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.
 
         Ky vendim hyn në fuqi me datë 29.8.2013 dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I


SALI BERISHA
                   
***
V E N D I M
 
PËR

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.515,   DATË 18.7.2003, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË  NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË  SË MBROJTJES”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe  të neneve 8, pika 3, 10 e 12, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Në vendimin nr.515, datë 18.7.2033, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

a)    Bashkëlidhet lista shtesë e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes, me numrat rendorë 24/1, 97/1, 97/2, 1019/1, 974/1, 696/1, 958/1, dhe 1193 (një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e tre)  – 1219 (një mijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë).

b)    Në listën, bashkëlidhur vendimit, përmasat e pronave zëvendësohen me përmasat e përcaktuara në formularët bashkëlidhur këtij vendimi.

Lista përbëhet gjthësej me 63 (gjashtëdhjetë e tre) fletë.

2.    Ngarkohen ministri i Brendshëm, ministri i Mbrojtjes dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë të ndjekin procedurat e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi.
 
  
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

                                                                  
K R Y E M I N I S T R I

 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR

 KALIMIN E PËRGJEGJËSISË, NGA MINISTRIA E MJEDISIT,  PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE TE DREJTORIA  E PËRGJITHSHME E FINANCIMEVE DHE KONTRAKTIMEVE, NË MINISTRINË E FINANCAVE,  PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT TË  NJË PJESE TË FONDIT ITALIAN NË MBËSHTETJE TË PROJEKTIT IPA 2010, “FORCIMI I KAPACITETEVE TË MINISTRISË SË MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE PËR HARTIMIN E AKTEVE LIGJORE DHE ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT  TË BRENDSHËM PËR MJEDISIN”     


Në mbështetje të Nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9840, datë 10.12.2007, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Komuniteteve Europiane, për rregullat e bashkëpunimit për asistencën për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të instrumentit të parazgjerimit IPA”, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave


VENDO S I:

1.    Miratimin e fillimit të procedurës së të prokurimit të fondit prej 200 000 (dyqind mijë) eurosh, akorduar nga qeveria e Republikës së Italisë, në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Italisë, për mbrojtjen e mjedisit. 

2.    Përgjegjësia e kryerjes së procedurave të prokurimit nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave të kalojë te Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve, në Ministrinë e Financave.


3.    Procedurat e prokurimit të kryhen sipas rregullave të përcaktuara në  Udhëzuesin Praktik për procedurat e kontraktimit të fondeve të Bashkimit Europian (PRAG).


4.    Ngarkohet Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.


5.    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe  botohet  në “Fletoren zyrtare”.

 

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR

DHËNIEN NË PËRDORIM AUTORITETIT SHTETËROR  PËR INFORMACIONIN GJEOHAPËSINOR (ASIG) TË NJË PJESE  TË GODINËS SË OBSERVATORIT TË INSTITUTIT  TË GJEOSHKENCAVE DHE ENERGJISË, UJIT E MJEDISIT


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10 e 13, të ligjit nr.8743, datë 23.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Dhënien në përdorim Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) të ambienteve 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7, të katit të parë teknik të godinës së Observatorit të Institutit të Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit e Mjedisit, sipas planimetrisë bashkangjitur këtij vendimi.

2.    Ngarkohen Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit e Mjedisit që brenda 5 (pesë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të lirojnë mjediset përkatëse.

3.    Ngarkohen ministri për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor dhe Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.
 
 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
  
  K R Y E M I N I S T R I

 SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR

LEJIMIN E MINISTRISË SË BUJQËSISË, USHQIMIT   DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT PËR VAZHDIMIN    E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR OBJEKTIN “MBROJTJE NGA LUMI I SEMANIT I BREGUT DHE ARGJINATURËS   SË KRAHUT TË MAJTË TË RRJEDHËS NË VENDIN E QUAJTUR GROPA E RRODHES, FIER”


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, të ndryshuar, dhe të                 vendimit nr.591, datë 15.7.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për disiplinimin e përdorimit të shpenzimeve buxhetore, për vitin 2013”, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
 
1.    Lejimin e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit për vazhdimin e procedurave të prokurimit për objektin “Mbrojtje nga lumi i Semanit i bregut dhe argjinaturës së krahut të majtë të rrjedhës në vendin e quajtur Gropa e Rrodhes, Fier”, me fondin limit        9 942 232 (nëntë milionë e nëntëqind e dyzet e dy mijë e dyqind e tridhjetë e dy) lekë.

2.    Ngarkohen ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe ministri i Financave për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
 PËR

NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2013, MIRATUAR      PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË, PËR MBULIMIN    E SHPENZIMEVE TË KURIMIT TË SHTETASES ORIANA NUSHA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”,  me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Ministrisë së Shëndetësisë, në buxhetin e miratuar për vitin 2013,   zëri “Mallra dhe shërbime”, t’i shtohet fondi prej 650 000 (gjashtëqind  e pesëdhjetë mijë) lekësh, për mbulimin e shpenzimeve të kurimit të shtetases Oriana Nusha.
2.   
3.    Ky fond të përballohet nga fondi rezervë i Këshillit të Ministrave.

4.    Pagesa të bëhet me  paraqitjen  e faturave origjinale të institucionit të kurimit.
 
5.    Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I 

SALI BERISHA

***
V E N D I M

 
PËR

NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2013, MIRATUAR  PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË, PËR  MBULIMIN E PJESSHËM TË SHPENZIMEVE TË KURIMIT TË Z. GËZIM DIBRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5 e  45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë,  Këshilli i Ministrave

                         V E N D O S I:

1.    Ministrisë së Shëndetësisë, në  buxhetin e miratuar  për vitin 2013, në zërin “Mallra dhe shërbime”, t’i shtohet fondi prej 8 170 000 lekë (tetë milionë e njëqind e shtatëdhjetë mijë) lekësh, për mbulimin e  shpenzimeve të kurimit të z. Gëzim Dibra.

2.    Ky fond të përballohet nga  fondi  rezervë i Këshillit të Ministrave.

3.    Pagesa të bëhet me  paraqitjen  e faturave origjinale të institucionit të kurimit.

4.    Ngarkohen  Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

SALI  BERISHA

                                                 
***
V E N D I M
 
PËR

NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2013, MIRATUAR       PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË, PËR MBULIMIN E PJESSHËM  TË SHPENZIMEVE TË KURIMIT TË Z. SHPËTIM SARAÇI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 dhe 45, të ligjit nr.9936,  datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe të nenit 13, të ligjit nr.119/2012, datë 17.12.2012, “Për buxhetin e vitit 2013”,  me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


1.    Ministrisë   së   Shëndetësisë,  në   buxhetin   e   miratuar  për vitin  2013,  zëri “Mallra dhe shërbime”, t’i shtohet fondi prej 3 287 000 (tre milionë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) lekësh, për  mbulimin  e  pjesshëm të shpenzimeve të  kurimit të z. Shpëtim Saraçi.

2.    Ky fond të përballohet nga  fondi  rezervë i Këshillit të Ministrave.

3.    Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave origjinale të institucionit të kurimit.

4.    Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA

***

V E N D I M

 

PËR

LEJIMIN E KOMANDËS SË FORCËS DETARE, SI AUTORITET KONTRAKTOR, PËR KRYERJEN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT PUBLIK, ME OBJEKT “BLERJE NAFTE - F76”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, dhe të vendimit nr.591, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për disiplinimin e përdorimit të shpenzimeve buxhetore, për vitin 2013”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Lejimin e Komandës së Forcës Detare, si autoritet kontraktor, për kryerjen e procedurës së prokurimit publik, me objekt “Blerje nafte - F76”,  me fond limit 28 105 560 (njëzet e tetë milionë e njëqind e pesë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH, me fondet e miratuara në buxhetin e këtij viti.

2.    Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave dhe Agjencia e Prokurimit Publik për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

     Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I
 

SALI  BERISHA

***
V E N D I M

 
PËR

KALIMIN NË PRONËSI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES    TE KOMUNA VËRTOP, BERAT, TË SIPËRFAQES 12969 M2,    NGA TRUALLI FUNKSIONAL I PRONËS NR.1029, ME EMËRTIM “ISH - REPARTI USHTARAK NR.5013”, VËRTOP, BERAT, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.515, DATË 18.7.2003,    TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS   SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2, shkronja “c”, 3, 5, 7 e 8, të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te komuna Vërtop, Berat, të sipërfaqes 12969 (dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) m2, pjesë e  pronës nr.1029, me emërtim “Ish - reparti  ushtarak nr.5013”, me vendndodhje në Vërtop, Berat, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas planvendosjes që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, për ta përdorur për nevoja urbanistike në interes të komunitetit për ndërtimin e rrugës Ura e Vërtopit - fshati Drenovë.

2.    Sipërfaqja 12969 (dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) m², pjesë e  pronës nr.1029, me emërtim “Ish - reparti ushtarak nr.5013”, me vendndodhje në Vërtop, Berat, të hiqet nga lista e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, e cila i bashkëlidhet vendimit nr.515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave.

3.    Komunës Vërtop i ndalohet të ndryshojë destinacionin e sipërfaqes së përmendur në pikat 1 e 2, të këtij vendimi, ta tjetërsojë ose t’ua japë në përdorim të tretëve.

4.    Komuna Vërtop, në pjesën ku kufizohet rruga me repartin, pronë e Ministrisë së Mbrojtjes, të bëjë sistemimin e dherave, nëpërmjet ndërtimit të mureve pritëse e mbajtëse, si dhe ndërtimin e gardhit rrethues të saj.

5.    Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave të Paluajtshme, kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë dhe kryetari i komunës Vërtop për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR

SHPËRBLIMIN E PRONARËVE MBI SIPËRFAQET TAKUESE  TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 15/1 e 32, pika 1, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Shpërblimin e pronarëve mbi sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, të zëna nga ndërtimet informale në Shkodër, Durrës, Elbasan, Dibër,Vlorë dhe Tiranë.

Pronarët e pasurive të paluajtshme, për sipërfaqen e zënë nga ndërtimet informale, të shpërblehen me këste nga fondi i kompensimit, në varësi të të ardhurave të arkëtuara nga transferimi i parcelave ndërtimore, sipas masës përkatëse që paraqitet në listën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për sipërfaqen  prej 9 624.69 (nëntë mijë e gjashtëqind e njëzet e katër pikë gjashtëdhjetë e nëntë) m² tokë truall, me vlerë të përgjithshme   prej 157 279 345.49 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë milionë e dyqint e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqint e dyzet e pesë pikë dyzet e nëntë) lekësh.

2. Vlera e përgjithshme e shpërblimit të përballohet nga fondi i kompensimit të pronave, të parashikuar nga ligji nr.10239, datë 25.2.2010, “Për krijimin e fondit special të kompensimit të pronave”.
3. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, në përputhje me këtë vendim, të kryejë ndryshimet përkatëse në regjistrat e pasurive të paluajtshme, për kalimin e pasurisë së paluajtshme të kompesuar në pronësi të shtetit.
4. Ngarkohen Ministria e Financave, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
                                                          
 ***
 V E N D I M
  
PËR

DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.514 DATË 1.8.2012; NR.1039, DATË 14.10.2009, DHE NR.435,     DATË 24.4.2013, PËR SHPËRBLIMIN E PRONARËVE MBI SIPËRFAQET TAKUESE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME,  PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 15/1 e 32, pika 1, të     ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Lista e bashkëpronarëve për 12 (dymbëdhjetë) pasuri, në Drejtorinë e ALUIZNI-t, Durrës, bashkëlidhur vendimit nr.514, datë 1.8.2012, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, sipas lidhjes A, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2.    Lista e bashkëpronarëve për 2 (dy) pasuri, në Drejtorinë e ALUIZNI-t  Tirana 1, bashkëlidhur vendimit nr.1039, datë 14.10.2009, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, sipas lidhjes B, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

3.    Lista e bashkëpronarëve për 2 (dy) pasuri, në Drejtorinë e ALUIZNI-t  Tirana 1, bashkëlidhur vendimit nr.435, datë 24.4.2013, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, sipas lidhjes C, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

4.    Ngarkohen Ministria e Financave, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
                                                           
    ***
  V E N D I M
 
PËR

DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, NR.1481, DATË12.11.2008; NR.167, DATË 19.2.2009; NR.450,    DATË 6.5.2009; NR.611, DATË 11.6.2009; NR.805, DATË 22.7.2009; NR.1038, DATË 18.11.2009; NR.1283, DATË 23.12.2009; NR.125,     DATË 17.2.2010; NR.247, DATË 13.4.2010; NR.118, DATË 7.2.2011; NR.359, DATË 4.5.2011; NR.822, DATË 23.11.2011; NR.900,     DATË 12.12.2012; NR.345, DATË 20.4.2013; NR.490, DATË 18.6.2013, DHE NR.646, DATË 28.7.2010, PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË SË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE, NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE, TË NDRYSHUARA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, të shkronjës “ç”, të nenit 4, të ligjit nr.7980,   datë 27.7.1995, “Për shitblerjen e trojeve”, të ndryshuar, të paragrafit të tretë, të nenit 175, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 129, të ligjit nr.8485, datë 12.5.1999, “Kodi i Procedurës Administrative”, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. Në vendimet e Këshillit të Ministrave nr.1481, datë 12.11.2008; nr.167,    datë 19.2.2009; nr.450, datë 6.5.2009; nr.611, datë 11.06.2009; nr.805,        datë 22.7.2009; nr.1038, datë 18.11.2009; nr.1283, datë 23.12.2009; nr.125, datë 17.2.2010; nr.247, datë 13.4.2010; nr.118, datë 7.2.2011; nr.359,       datë 4.5.2011; nr.822, datë 23.11.2011; nr.900, datë 12.12.2012; nr.345,      datë 20.4.2013, dhe nr.490, datë 18.6.2013, për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale, të ndryshuara, bëhen ndryshimet sipas listës përkatëse, që i bashkëlidhet këtij vendimi, të ndara për çdo vendim, si më poshtë vijon:

1.    Në vendimin nr.1481 datë.12.11.2008, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes A, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2.    Në vendimin nr.167, datë 19.2.2009, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes B, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

3.    Në vendimin nr.450, datë 6.5.2009, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes C, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

4.    Në vendimin nr.611, datë 11.6.2009, ndryshohen të dhënat për 2 (dy) parcela ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes D, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

5.    Në vendimin nr.805, datë 22.7.2009, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes E, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

6.    Në vendimin nr.1038, datë 14.10.2009, ndryshohen të dhënat për 2 (dy) parcela ndërtimore në Drejtorintë Durrës dhe Tirana 3, sipas lidhjes F, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

7.    Në vendimin nr. 1283 datë 23.12.2009 ndryshohen të dhënat për 1 parcela ndërtimore në Drejtorinë Shkodër, sipas lidhjes G që i bashkëlidhet këtij vendimi.

8.    Në vendimin nr.125, datë 17.2.2010, ndryshohen të dhënat për 2 (dy) parcela ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes H, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

9.    Në vendimin nr.247, datë 13.4.2010, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes I, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

10.    Në vendimin nr.118, datë 7.2.2011, ndryshohen të dhënat për 1 (një parcelë ndërtimore në Drejtorinë Fier 1, sipas lidhjes J, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

11.    Në vendimin nr.359, datë 4.5.2011, ndryshohen të dhënat për 3 (tri) parcela ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes K, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

12.    Në vendimin nr.822, datë 23.11.2011, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes L, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
     
13.    Në vendimin nr.900, datë 12.12.2012, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Sarandë, sipas lidhjes M, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

14.    Në vendimin nr.345, datë 20.4.2013, ndryshohen të dhënat për 2 (dy) parcela ndërtimore në Drejtoritë Sarandë dhe Tirana 2 (Vorë), sipas lidhjes N, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

15.    Në vendimin nr.490, datë 18.6.2013, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Durrës, sipas lidhjes O, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

16.    Në vendimin nr.646,  datë 28.7.2010, ndryshohen të dhënat për 1 (një) parcelë ndërtimore në Drejtorinë Tirana 1, sipas lidhjes P, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

II.    Ngarkohet Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale për kryerjen e procedurave të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore të objekteve informale, nga shteti te poseduesi i ndërtimit pa leje.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
 
***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të           ligjit nr.9000 datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
 
Z. Ekrem Spahiu, zëvendësministër i Mbrojtjes, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 

K R Y E M I N I S T R I
 

SALI  BERISHA

***
V E N D I M

 
PËR

LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të   ligjit nr.9000 datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
 
Znj. Arta Musaraj, zëvendësministre e Mbrojtjes, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 

K R Y E M I N I S T R I
 

SALI  BERISHA

***

V E N D I M

 

PËR

LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6 të     ligjit nr.9000m datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
 
Z. Arjan Starova, zëvendësministër i Mbrojtjes, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I

 
SALI BERISHA

***
V E N D I M

 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të    ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Znj.Grida Duma, zëvendësministër i Integrimit, lirohet nga kjo detyrë.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.K R Y E M I N I S T R I

 

SALI  BERISHA

***
V E N D I M

 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të      ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Ndoc Faslia, zëvendësministër i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***

V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës, dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave,


V E N D O S I:
 
Z. Ardian Tana, zëvëndësministër i Arsimit dhe Shkencës, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të     ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
Z. Halit Shamata, zëvendësministër i Arsimit dhe Shkencës, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***

V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të    ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Kreshnik Çollaku, zëvendësministër i Punëve të Jashtme, të lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të   ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Znj. Edith Harxhi, zëvendësministre e Punëve të Jashtme, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6,    të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Albert Gajo, zëvendësministër i Shëndetësisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6,   të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:
 
Z. Bardh Spahia, zëvendësministër i Shëndetësisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M

 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të    ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Sajmir Hoxha, zëvendësministër i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, të lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I

 

SALI BERISHA


***

V E N D I M

 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të   ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
 
Z. Taulant Bino, zëvendësministër i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, të lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
  
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA

***
V E N D I M

 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Arben Demeti, zëvendësministër i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, të lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I

 

SALI  BERISHA

***
V E N D I MPËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Znj. Afërdita Zeri, zëvendësministër i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të  Barabarta, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.K R Y E M I N I S T R I

 

SALI  BERISHA

***

V E N D I M
 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të     ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Kastriot Sulka, zëvendësministër i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të  Barabarta, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.K R Y E M I N I S T R I

 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA

 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të   ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:


Znj. Suzana Turku, zëvendësministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 

K R Y E M I N I S T R I
  
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të       ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dh funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Abaz Hado, zëvendësministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***

V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRANë mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të    ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Nikollë Lesi, zëvendësministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR
 
LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të   ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Salih Tagani, zëvendësministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të      ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Adriatik Alimadhi, zëvendësministër i Punëve Publike dhe Transportit, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***

V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës, dhe të pikës 2, të nenit 6, të     ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
 
Z. Flamur Kuçi, zëvëendësministër i Punëve Publike dhe Transportit, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të      ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
 
Z. Ernest Noka, zëvëndësministër i Punëve Publike dhe Transportit, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M

 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të          ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Alfred Rushaj, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.K R Y E M I N I S T R I

 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M


 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të          ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Nezir Haldeda, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.K R Y E M I N I S T R I

 

SALI  BERISHA

***

V E N D I M

 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të                       ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave           

V E N D O S I:


Z. Nard Ndoka, zëvendësministër i Brendshëm, lirohet nga kjo detyrë.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR
 
LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të              ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave                     
V E N D O S I:
 
Z. Arben Ristani, zëvendësministër i Brendshëm, litohet nga kjo detyrë.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***

V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të                                          ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave           

V E N D O S I:
 
Z.  Ferdinand Poni, zëvendësministër i Brendshëm, lirohet nga kjo detyrë.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të           ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Ermal Dobi, zëvendësministër i Drejtësisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 SALI  BERISHA
***
V E N D I M
PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të           ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave", me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Znj. Brikena Kasmi, zëvendësministër i Drejtësisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
 SALI  BERISHA
***
V E N D I M

 

PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të               ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Enno Bozdo, zëvendësministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I

 

   SALI  BERISHA

***
V E N D I M

 PËR

LIRIM NGA DETYRA


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të                 ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


Z. Neritan Alibali, zëvendësministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.K R Y E M I N I S T R I

 

SALI  BERISHA

***
V E N D I M

 

PËR

MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË TË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17, të ligjit nr.9482,                 datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, të shkronjës “ç”, të nenit 4, të ligjit nr.7980, datë 27.7.1995, “Për shitblerjen e trojeve”, të ndryshuar, dhe të paragrafit të tretë, të nenit 175, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e kalimit në pronësi të poseduesve të objekteve informale të sipërfaqeve të parcelave ndërtimore sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi, për:

a)    Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana 2, 1 (një) parcelë ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 1450 (një mijë e katërqind e      pesëdhjetë) m²;
b)    Drejtorinë e ALUIZNI-t Kavajë, 2 (dy) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 289,85 (dyqind e tetëdhjetë e nëntë presje tetëdhjetë e pesë) m²;
c)    Drejtorinë e ALUIZNI-t Durrës, 21 (njëzet e një) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 4764 (katër mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër) m²;
      ç) Drejtorinë e ALUIZNI-t Shkodër, 37 (tridhjet e shtatë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 13971,5 (trembëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një presje pesë) m²;
d)    Drejtorinë e ALUIZNI-t Lushnjë, 2 (dy) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 362,5 (treqind e gjashtëdhejtë e dy presje pesë) m²;
dh) Drejtorinë e ALUIZNI-t Elbasan (2), 18 (tetëmbëdhjetë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 4374,65 (katër  mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër presje gjashtëdhjetë e pesë) m²;
e)    Drejtorinë e ALUIZNI-t Gjirokastër, 1 (një) parcelë ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 246 (dyqind dyzet e gjashtë) m²;
     ë)  Drejtorinë e ALUIZNI-t Fier 1, 11 (njëmbëdhjetë) parcelë ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 2557,9 (dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë) m²;
f)    Drejtorinë e ALUIZNI-t Vlora 1,  2 (dy) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 362,5 (treqind e gjashtëdhjetë e dy presje pesë) m²;
g)    Drejtorinë e ALUIZNI-t Vlora 2,  3 (tre) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 868 (tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë) m²;
gj) Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana 3, 1 (një) parcelë ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 16.1 (gjashtëmbëdhjetë presje një) m²;
          Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana 1, 1 (një) parcelë ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 324.4 (treqind e njëzet e katër presje katër) m².

2.    Ngarkohet Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale për kryerjen e procedurave të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore të objekteve informale nga shteti te poseduesi i ndërtimit pa leje.
   
        Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA

***
V E N D I M

 

PËR

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE     TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “NDËRTIM K/RRUGA NACIONALE LAÇ - PATOK (VAZHDIMI)”


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të              ligjit  nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, dhe të                           ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Ndërtim K/rruga nacionale Laç - Patok (vazhdimi)”, të llojit arë.

2.    Shpronësimi të bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.

3.    Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për sipërfaqen arë prej 12085 (dymbëdhjetë mijë e tetëdhjetë e pesë) m2, me një vlerë të përgjithshme shpronësimi prej                                      3 359 630 (tre milionë e treqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë) lekësh.

4.    Shpenzimet proceduriale, në vlerën 265 000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë, të përballohen  nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.

5.    Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 3 359 630 (tre milionë e treqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë) lekësh, të përballohet nga buxheti i vitit 2013, zëri “Shpronësime”, miratuar për Autoritetin Rrugor Shqiptar për këtë vit.

6.    Shpronësimi të fillojë nga data 15.9.2013.

7.    Pronarët e pasurive, të përmendur në listën, që i bashkëlidhet këtij vendimi, për të cilët është bërë shënimi “Konfirmuar nga ZRPP-ja”, të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të dorëzojnë dokumentacionin e plotë  të  pronësisë  pranë  Autoritetit  Rrugor Shqiptar.

8.    Autoriteti Rrugor Shqiptar të kryejë likuidimin e pronarëve në bazë të    pikës 7, të këtij vendimi.

9.    Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Kurbin, në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor Shqiptar, të fillojnë procedurat për hedhjen e trupit të rrugës në hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit, që do t’u vihet në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, dhe të bëjnë kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit. 

10.    Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme e Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Kurbin, të pezullojnë të gjitha transaksionet për pasuritë e shpronësuara deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së trupit të rrugës në hartat kadastrale dhe kalimi i pronësisë për pasuritë e shpronësuara.

11.    Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Ministria e Financave, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Kurbin, për  zbatimin  e  këtij vendimi

       Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA
***
V E N D I M
 

PËR

LEJIMIN E AUTORITETIT RRUGOR SHQIPTAR, SI AUTORITET KONTRAKTOR, TË PUBLIKOJË NJOFTIMIN E KONTRATËS SË NËNSHKRUAR PËR DISA OBJEKTE TË PROKURIMIT PUBLIKNë mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006,       “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, dhe në vijim të vendimit nr.591, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për disiplinimin e përdorimit të shpenzimeve buxhetore, për vitin 2013”, me propozimin e ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:


1.    Lejimin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, të publikojë njoftimin e kontratës së nënshkruar për disa procedura të prokurimit publik, si më poshtë:

•    Ndërtimi i rrugëve paralele superstrada Tiranë – Vorë, krahu i majtë, vazhdimi (shtesë kontrate);
•    Rikonstruksioni dhe zgjerimi i Rrugës së Elbasanit, seg. F.F-Unaza Tiranë (shtesë punimesh);
•    Ndërtim, rruga Unaza e Re e Tiranës (seg. Komuna e Parisit- rruga e re  Tiranë - Elbasan (shtesë punimesh);
•    Sistemim-asfaltim, rruga Kukës – Krumë, loti 2 (shtesë punimesh);
•    Ndërtim i rrugës se Arbërit (seg. Ura e Brarit - Hyrje tuneli Qafë Murrizë),  loti 1, (shtesë punimesh);
•    Sistemim-asfaltim, rruga Qafëthanë - Lin - Pogradec, loti 2, (shtesë punimesh);
•    Supervizion punimesh, rikonstruksioni dhe zgjerimi i Rrugës së Elbasanit, seg. F.F-Unaza Tiranë (shtesë punimesh);
•    Supervizion punimesh, ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës (seg. Komuna e Parisit- rruga e re Tiranë -Elbasan (shtesë punimesh);
•    Supervizion punimesh, sistemim-asfaltim rruga Kukës – Krumë, loti 2, (shtesë punimesh);
•    Supervizion punimesh, ndërtim i rrugës së Arbërit (seg. Ura e Brarit - Hyrje tuneli Qafë-Murrizë), loti 1, (shtesë punimesh);
•    Supervizion  punimesh,  sistemim-asfaltim rruga Qafëthanë - Lin -Pogradec, loti 2, (shtesë punimesh).

2.    Ngarkohen Autoriteti Rrugor Shqiptar, Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Ministria e Financave dhe Agjencia e Prokurimit Publik për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.


Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
KRYEMINISTRI
 
SALI  BERISHA

***
V E N D I M
 
PËR
 
MIRATIMIN E BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET SHOQËRISË PËR DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “GJERGJOVINË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7, të ligjit nr.125/2013,          datë  25.4.2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”,  me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:

1.    Miratimin e bonusit prej 2 (dy) pikësh, për rezultatin teknik dhe financiar, në procedurën përzgjedhëse konkuruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Gjergjovine”, që i jepet  shoqërisë “Construction Management Alliance Albania”, sh.p.k..

2.    Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Gjergjovinë”, duhet të pranojë oferta për të gjithë pjesën e lirë të pellgut ujëmbledhës, i cili përfshihet në skemën e shfrytëzimit të këtij hidrocentrali.

3.    Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi  pas botimit  në “Fletoren zyrtare”.                                       
   
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA


***
V E N D I M
 

PËR

MIRATIMIN E BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET SHOQËRISË, PËR DHËNIEN   ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “ARSTI”


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7, të ligjit nr.125/2013, datë 25.4.2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
 

V E N D O S I:


1.    Miratimin e bonusit prej 2 (dy) pikësh për rezultatin teknik dhe financiar në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Arsti”, që i jepet shoqërisë “Shpresa AL”, sh.p.k.

2.    Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Arsti”, duhet të pranojë oferta për të gjithë pjesën e lirë të pellgut ujëmbledhës, i cili përfshihet në skemën e shfrytëzimit të këtij hidrocentrali.3.    Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.                                   
K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA
***
V E N D I M

 
PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.81, DATË 30.1.2013,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS BRADASHESH,
TË QARKUT TË ELBASANIT”

   
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5, e 17,          të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:  

1.    Kalimin në pronësi të komunës Bradashesh, të qarkut të Elbasanit, të pasurive numër 551/1 dhe numër 551/2, me sipërfaqe 29928 m2, ndodhur në zonën kadastrale 2124, Bradashesh, sipas  planimetrisë që i bashkëlidhet këtij vendimi, për t’u përdorur për ndërtimin e shkollës së mesme, kopshtit, çerdhes dhe ambienteve  sportive.

2.    Pronat e përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, t’i shtohen listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës Bradashesh, të qarkut të Elbasanit.


3.    Komunës Bradashesh i ndalohet t’i ndryshojë destinacionin pronës përcaktuar në këtë vendim, ta tjetërsojë ose t’ua japë në përdorim të tretëve.

4.    Ngarkohen ministri i Brendshëm, komuna Bradashesh, e qarkut të Elbasanit dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë të ndjekin procedurat e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi.

     Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
                                                                                    

K R Y E M I N I S T R I

SALI  BERISHA


***
V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE
TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË
NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, pika 3, e 13, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:  

1.    Miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Lista, që i bashkëlidhet këtij vendimi, përbëhet nga 28 (njëzet e tetë) fletë.  

2.    Ngarkohen ministri i Brendshëm, kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës për zbatimin e këtij vendimi.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
 

SALI  BERISHA 

***
V E N D I M

 
PËR

MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE                          TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS KARINË,                        TË QARKUT TË ELBASANIT


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5 e 17, të                     ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I: 
 

1.    Miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, brenda juridiksionit, territorial dhe administrativ, të komunës Karinë, të qarkut të Elbasanit, që transferohen në pronësi ose në përdorim të kësaj komune, sipas lidhjes 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

          Lista me 139 (njëqind e tridhjetë e nëntë) fletë, që i bashkëlidhet këtij vendimi, përfundon me numrin rendor 1553 (një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre).

2.    Ngarkohen ministri i Brendshëm, kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë dhe komuna Karinë për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I


 

SALI BERISHA


 
***
V E N D I M
 

PËR


LEJIMIN E KRYERJES SË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE ZHBLLOKIMIN E FONDEVE PËR INVESTIME,  TË VITIT 2013, PËR PROKURORINË E PËRGJITHSHME, PROKURORINË E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR DHE PROKURORINË E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC,  SI AUTORITETE KONTRAKTORE


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008,  “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, dhe në vijim të vendimit nr.591, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave,         “Për disiplinimin e përdorimit të shpenzimeve buxhetore, për vitin 2013”, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Lejimin e zhbllokimit të fondeve për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, të cilat i përkasin fondit të investimeve të parashikuara në buxhetin e shtetit për vitin 2013, e të përfshirë në aneksin nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi, për Prokurorinë e Përgjithshme, Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pogradec.

2.    Ngarkohen Ministria e Financave, Prokuroria e Përgjithshme dhe Agjencia e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi.

    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.K R Y E M I N I S T R I

 
SALI  BERISHA
***
V E N D I M
 

PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.638, DATË 31.7.2013,      TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR EKZEKUTIMIN       E VENDIMIT TË GJYKATËS EUROPIANE PËR TË DREJTAT   E NJERIUT, DATË 31.7.2012, PËR ANKIMET NR.604/07, NR.43628/07, NR.46684/07 DHE NR.34770/09, “MANUSHAQE PUTO DHE TË TJERË KUNDËR SHQIPËRISË”


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 46 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, ratifikuar me           ligjin nr.8137, datë 31.7.1996, “Për ratifikimin e Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:

1.    Pika 5, e vendimit nr.638, datë 31.7.2013, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, si më poshtë vijon:
 
           “5. “Efekti financiar, i parashikuar në pikën 1, të këtij vendimi, përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit.”.

2.    Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ministria e Drejtësisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA
***
V E N D I M
 

PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.378, DATË 12.8.1999,        TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KALIMIN E SË DREJTËS     SË PËRFAQËSUESIT TË PRONARIT PËR DISA OBJEKTE, PRONË PUBLIKE, ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE”,                                           TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 4, të ligjit nr.7926,              datë 10.5.1995, “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:

Në listën e objekteve, për të cilat kalohet e drejta e përfaqësuesit të pronarit për pronën shtetërore tek organet e qeverisjes vendore, që i bashkëlidhet                vendimit nr.378, datë 12.8.1999, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, hiqet
nga Ndërmarrja e Uzinës Mekanike Bujqësore Korçë aseti “Reparti i kombinuar”, privatizuar nga ish - shoqëria Vefa - Holding, sh.p.k.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I
 
                                       SALI BERISHA
***
V E N D I M
 
PËR

KRIJIMIN E QENDRËS SHUMËFUNKSIONALE TË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL NË KAMZË, DHE FUNKSIONIMIN E SAJ GJATË PERIUDHËS  KALIMTARE 2013 – 2018

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, ligjit nr.8872, të datës 29.3.2002,      “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të shkronjës “b”, të nenit 7, të ligjit nr.69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, dhe të ligjit nr.10247, datë 4.3.2010, “Për kornizën shqiptare të kualifikimeve”, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:
 
1.    Krijimin e Qendrës Shumëfunksionale të Arsimit dhe Formimit Profesional (QSHAFP) në Kamzë, mbi bazën e Shkollës së Mesme Profesionale Kamzë, si një institucion publik për arsimin dhe formimin profesional (AFP), që gëzon statusin e personit juridik, të veçantë për drejtimet e veprimtarisë, që përcaktohen në këtë vendim.

2.    Misioni i QSHAFP-së Kamzë është të sigurojë:

a)    arsim dhe formim profesional për nivelet I – III të AFP-së;
b)    arsim profesional të avancuar pas arsimit të mesëm me frekuentim të plotë në shkollë ose të integruar me praktikë në vendet e punës në kompani (forma duale e AFP-së);
c)    kurse formimi për të rritur sipas nevojave të tregut të punës.

3.    QSHAFP-ja Kamzë ka këto funksione kryesore:

a)    Të sigurojë arsim dhe formim profesional të mesëm dhe pas të mesëm me frekuentim shkollor të plotë dhe të pjesshëm ose të formës duale, arsim dhe formim profesional të integruar me praktikën në shoqëritë tregtare.
b)    Të mbështesë të diplomuarit, pas përfundimit të studimeve, që të hyjnë në tregun e punës, duke bashkëpunuar me Shërbimin Kombëtar të Punës (SHKP), partnerët socialë dhe shoqëritë tregtare.
c)    Të nënshkruajë marrëveshje me shkolla të arsimit dhe formimit profesional dhe me qendra homologe që funksionojnë jashtë vendit, në përputhje me legjislacionin në fuqi, për shkëmbimin e dijeve të nxënësve, duke informuar Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.
ç)    Të bashkëpunojë me sipërmarrjet ekonomike, organizmat socialë dhe shoqëritë tregtare partnere (si për sistemin me frekuentim të plotë dhe të pjesshëm, ashtu edhe për atë dual).
d)    Të sigurojë certifikata dhe diploma për të rinj e të rritur në fushat përkatëse të arsimit dhe formimit profesional, pas përfundimit me sukses të programeve të ndryshme të AFP-së, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4.    QSHAFP-ja kalon një periudhë kalimtare, që zgjat 5 vjet (2013-2018), gjatë së cilës organizohet në departamente të arsimit dhe formimit profesional, të cilat janë njësi bazë të mësimdhënies. Propozimi për hapjen ose mbylljen e një departamenti bëhet nga bordi i drejtimit, me miratimin e ministrit të Arsimit dhe Shkencës.

5.    QSHAFP-ja, gjatë periudhës kalimtare, e mbështet veprimtarinë në            ligjin nr.8872,  datë 29.3.2002, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligjin nr.10247,      datë 4.3.2010, “Për kornizën shqiptare të kualifikimeve”, në statut dhe në këtë vendim.


6.    Statuti i QSHAFP-së, për periudhën kalimtare, miratohet nga ministri i Arsimit dhe Shkencës.

7.    Gjatë fazës kalimtare, bordi i QSHAFP-së quhet bordi i drejtimit. Detyrat dhe funksionet e tij përcaktohen me udhëzimin përkatës të ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, i përshtatur gjatë fazës kalimtare, sipas kërkesave të veçanta të QSHAFP-së.

8.    Mënyra e organizimit dhe funksionimit të bordit të drejtimit dhe sekretariatit të tij përcaktohet me rregulloren e brendshme të QSHAFP-së, të hartuar nga anëtarët e bordit dhe të miratuar nga ministri i Arsimit dhe Shkencës.
Mandati i anëtarëve të bordit të drejtimit është i kufizuar deri në përfundim të fazës kalimtare.

9.    Marrëdhëniet e punës së personelit mësimdhënës të QSHAFP-së rregullohen me ligjin nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

10.    QSHAFP-ja Kamzë financohet nga buxheti i shtetit, si dhe nga burime të tjera të ligjshme, brenda fushave të veprimtarisë së saj.

11.    QSHAFP-ja Kamzë vepron si njësi ekonomike me llogari më vete, sipas legjislacionit në fuqi. Ajo kryen veprimtari ekonomike jo për qëllime përfitimi, por vetëm me synim realizimin e shërbimve arsimore dhe të formimit profesional, sipas legjislacionit në fuqi.

12.    QSHAFP-ja Kamzë ka të drejtë të krijojë dhe përdorë në mënyrë të        pavarur 100% të të ardhurave financiare që rezultojnë nga aktivitete kryesore dhe dytësore, si edhe nga bashkëpunimi me palët e treta vendase apo të huaja, bazuar në legjislacionin në fuqi. Ajo mund të krijojë të ardhura financiare në mënyrë të pavarur, përmes tarifave të shërbimeve për kurset afatshkurtra të programeve të ndryshme të AFP-së, kur ka kërkesë nga palët e treta, bazuar në legjislacionin në fuqi. Tarifat për shërbimet që do të ofrojë QSHAFP-ja Kamzë, miratohen me udhëzim/urdhër të përbashkët të ministrit të Financave dhe ministrit të Arsimit dhe Shkencës.

13.    Të gjitha aspektet e funksionimit të QSHAFP-së Kamzë, gjatë periudhës kalimtare, të cilat nuk janë parashikuar në këtë vendim, rregullohen në bazë të legjislacionit në fuqi dhe statutit të kësaj qendre.

14.    Struktura dhe organika e QSHAFP-së miratohen nga ministri i Arsimit dhe Shkencës, brenda numrit të punonjësve të miratuar për Shkollën e Mesme Profesionale, Kamzë.

15.    QSHAFP-ja ushtron veprimtarinë në mjediset e Shkollës së Mesme Profesionale Kamzë dhe, për të plotësuar standardet e nevojshme për mësimdhënie, përdor bazën materiale, didaktike dhe laboratorët  e kësaj shkolle.

16.    Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të parashikuara për mbulimin e pagave, sigurimet shoqërore, shpenzimet për blerje materialesh e shërbimesh, si dhe fondet për investime, përballohen nga buxheti vjetor i miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

17.    Në fund të periudhës kalimtare, ministri i Arsimit dhe Shkencës propozon akte të mëtejshme nënligjore, për funksionimin e mëtejshëm të QSHAFPsë.

18.    Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI  BERISHA


***
V E N D I M
 
PËR

KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT                               NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE, ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/“MASTER                             I ARTEVE TË BUKURA”, PËR VITIN AKADEMIK 2013 - 2014


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 24, 34, 35, 36 e 75, të        ligjit nr.9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.8098, datë 9.4.1996, “Për statusin e të verbrit”, të            ligjit nr.8626, datë 4.7.2000, “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të ligji nr.7889, datë 14.2.1994, “Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, të ligjit nr.7748, datë 29.7.1993, “Për statusin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist”, të ndryshuar, të ligjit nr.10289, datë 17.6.2010, “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të detyrës”, dhe të ligjit nr.8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Kuotat e pranimeve në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional”, për vitin 2013 - 2014, të jenë 10860 gjithsej. Këto kuota të ndahen, si më poshtë vijon:

a)    a) Kuotat e pranimeve për kandidatët brenda vendit për
b)        programet e studimeve të  ciklit të dytë, me kohë të plotë,
c)        “Master profesional”                                                                  10170;   
b)     Kuotat e pranimeve për kandidatët nga trojet për
programet e studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë,
     “Master profesional”,                                                               400;   
c)        c)  Kuotat për programe të dyta studimi                                       100;
d)        ç)  Kuotat për transferimin e studimeve                                         100;   
    d)  Kuotat për personat që nuk shikojnë                                           20;
  dh)  Kuotat për romët/ballkano - egjiptianët                                      20;
e)    Kuota për shtetas  të huaj                                                           50.
   
2.    Kuotat e pranimeve në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, për vitin 2013 - 2014, të jenë 9492 gjithsej. Këto kuota të ndahen, si më poshtë vijon:

a) Kuotat e pranimeve për kandidatët brenda vendit për
    programet e studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë,
    “Master i shkencave/”Master i arteve të bukura”                           8802;
b) Kuotat e pranimeve për kandidatët nga trojet për
     programet e studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë,
    “Master i shkencave/Master i arteve të bukura”                           400;
c)  Kuotat për programe të dyta studimi                                           100;
ç)  Kuotat për transferimin e studimeve                                            100;
d)  Kuotat për personat që nuk shikojnë                                            20;
        dh)  Kuotat për romët/ballkano - egjiptianët                                        20;
          e)   Kuota për shtetas të huaj                                                               50.

3.    Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, të pasqyruara përkatësisht në shkronjat “a”, të pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, shpërndahen sipas programeve të studimit dhe institucioneve publike të arsimit të lartë, pasqyrohen përkatësisht në tabelën nr.1 dhe tabelën nr.2, bashkëlidhur këtij vendimi.

4.    Kuotat e pranimeve për programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, të pasqyruara  përkatësisht në shkronjat “b”, të pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, të cilat ndahen ndërmjet kandidatëve nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, duke marrë parasysh edhe kërkesat e institucioneve publike të arsimit të lartë.

           Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja aplikojnë direkt në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë.

5.    Kuotat e pranimeve për një program të dytë studimi dhe transferimi i studimeve për programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, të përcaktuara përkatësisht në shkronjat “ c” dhe “ç”, të pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, shpërndahen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, bazuar në kërkesat e institucioneve publike të arsimit të lartë.

          Pranimet për programe të dyta studimi dhe transferimet e studimeve  në numrin përkatës të kuotës së përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës bëhet nga vetë institucionet publike të arsimit të lartë, sipas kritereve të përcaktuara në aktet nënligjore, statutet dhe rregulloret e tyre, të bëra publike paraprakisht.

6.    Kuotat e pranimeve për programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, të pasqyruara përkatësisht në shkronjat “d”, të pikave 1 dhe 2,  për personat që nuk shikojnë, ndahen për kandidatët me statusin e personave që nuk shikojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, mbi bazën e listës së hartuar nga Shoqata Kombëtare e të Verbërve.

7.    Kuotat e pranimeve për programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, për romët dhe ballkano - egjiptianët, të pasqyruara përkatësisht në shkronjat “dh”, të pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, mbi bazën e listës së hartuar nga shoqatat respektive, përkatësisht, Shoqata Kombëtare e Romëve dhe Shoqata Kombëtare e Ballkano - Egjiptianëve.

8.    Kuotat e pranimit për shtetasit e huaj që do të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë  të Republikës së Shqipërisë, në ciklin e dytë të studimeve, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/ “Master i arteve të bukura”, të pasqyruara përkatësisht në shkronjat “e”, të pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Ato të shpërndahen në bazë të marrëveshjeve dy- apo shumëpalëshe midis vendeve.

9.    Çdo program studimi i ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, funksionon në vitin e parë, për vitin akademik 2013 - 2014, në rast se atë e ndjekin të paktën 10 studentë, përjashtuar Universitetin e Arteve, Tiranë.

10    Institucionet publike të arsimit të lartë përcaktojnë kriteret e pranimit të kandidatëve të rinj për programet e studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, për vitin akademik 2013 - 2014,  dhe i bëjnë publike paraprakisht.

11.    Tarifat e shkollimit për çdo kredit, për studentët që do të regjistrohen në vitin e parë, për të gjitha programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë,  “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, në vitin akademik 2013 - 2014, pasqyrohen përkatësisht në tabelën nr.1 dhe tabelën nr.2, bashkëlidhur këtij vendimi.

12.    Tarifat e përgjithshme e shkollimit për studentët që do të regjistrohen në vitin e parë, për të gjitha programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/ “Master i arteve të bukura”,  në vitin akademik 2013 - 2014, pasqyrohen përkatësisht në tabelën nr.1 dhe tabelën nr.2,  bashkëlidhur këtij vendimi.

13.    Pagesa e tarifës për të gjitha programet e studimit të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”, bëhet me këste të përcaktuara nga institucioni publik i arsimit të lartë. Pas përfundimit të kohëzgjatjes normale të programit të studimit, studentët të cilët nuk e kanë përfunduar ende programin përkatës, paguajnë vetëm tarifën për kredit, sipas tarifës së vitit në të cilin zhvillon provimin/provimet, të lëndëve të prapambetura.

14.    Kandidatët, që do të fitojnë të drejtën në një program studimi të ciklit të dytë, me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/ “Master i arteve të bukura”,  në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2013 - 2014 dhe që u përkasin shtresave sociale, si: personat që nuk shikojnë/personat që nuk dëgjojnë, invalidët e punës dhe fëmijët e tyre, invalidët, paraplegjikë dhe tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre, jetimët, studentët të cilëve njëri nga prindërit i është ndarë nga jeta dhe familjet e tyre përfitojnë ndihmë ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore si “familje në nevojë”, fëmijët romë, ballkano - egjiptianë, fëmijët nga prindër të dënuar politikë me heqje lirie, fëmijë të policëve e të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të rënë ose të plagosur për shkak të detyrës, të prekurit nga sëmundja HIV-AIDS, paguajnë një kuotë në masën 50% të tarifës së shkollimit.

15.    Shtetasit e huaj, që do të vazhdojnë studimet e ciklit të dytë në institucionet publike të arsimit të lartë, i nënshtrohen së njëjtës tarifë shkollimi, si shtetasit shqiptarë, me përjashtim të rasteve kur, në kuadër të marrëveshje ndërshtetërore, është parashikuar ndryshe.

16.    Studentët, që përfitojnë nga kuotat e përcaktuara përkatësisht në shkronjat “ c” dhe “ ç”, të pikave 1 dhe 2, të këtij vendimi,  i nënshtrohen tarifës së shkollimit të programit përkatës të studimit që ata kanë kërkuar.

17.    Rishpërndarja e kuotave të përcaktuara në pikat 1 dhe 2, të këtij vendimi, të cilat mbeten të parealizuara, bëhet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me institucionet publike të arsimit të lartë.

18.    Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe institucionet publike të arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.

         Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I
 

SALI   BERISHA
   
***
V E N D I M
 

PËR

KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER PROFESIONAL”, ME KOHË TË PJESSHME,  PËR VITIN AKADEMIK 2013–2014

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 24, 34, 35, 36 dhe 75, të ligjit nr.9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.8098, datë 9.4.1996, “Për statusin e të verbërit”, të                ligjit nr.8626, datë 4.7.2000, “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të ligjit nr.7889, datë 14.2.1994, “Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, të ligjit nr.7748, datë 29.7.1993, “Për statusin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist”, të ndryshuar, të ligjit nr.10289, datë 17.6.2010, “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të detyrës”, dhe të ligjit nr.8153,                  datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Kuotat e pranimeve në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimeve të ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2013–2014, të jenë 4710, të ndara, si më poshtë vijon:

a)    Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit “Master profesional”|, me kohë të pjesshme, për kandidatët brenda territorit të vendit   

4220;
b)    Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit “Master profesional”, me kohë të pjesshme, për kandidatët shqiptarë nga trojet jashtë kufijve të vendit   

200;
c)    Kuotat për transferimin e studimeve     100;
ç)  Kuotat për të huajt    50;
d)    Kuotat për personat që nuk shikojnë    20;
dh)  Kuotat për romët dhe ballkano-egjiptianët    20;
e)    Kuotat për ish-të përndjekurit politikë:    100.

2.    Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit të ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, sipas shkronjës “a” , të pikës 1, të këtij vendimi, sipas programeve të studimit dhe Iinstitucioneve publike të arsimit të lartë, pasqyrohen në tabelën nr.1, që i bashkëlidhen këtij vendimi.

3.      Kuotat e pranimeve për programet e studimit të ciklit të dytë, “Master profesional”, me kohë të pjesshme, të përcaktuara në shkronjën “b”, të pikës 1, të këtij vendimi, të cilat ndahen ndërmjet kandidatëve shqiptarë jashtë kufijve të vendit, nga Republika e Kosovës, Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, mbështetur edhe në kërkesat e institucioneve publike të arsimit të lartë.

Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja aplikojnë direkt në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë.

4.    Kuotat e pranimeve për transferimin e studimeve të ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, të përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 1, të këtij vendimi, shpërndahen nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, bazuar në kërkesat e institucioneve publike të arsimit të lartë. Kriteret për transferim përcaktohen nga institucionet publike të arsimit të lartë dhe bëhen publike paraprakisht.

5.    Kuotat e pranimit për shtetasit e huaj që do të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë  të Republikës së Shqipërisë, në ciklin e dytë të studimeve “Master profesional”, me kohë të pjesshme, sipas shkronjës “ç”, të  pikës 1, të këtij vendimi, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, sipas marrëveshjeve dy apo shumëpalëshe ndërmjet vendeve.

6.    Kuotat e pranimeve, sipas shkronjës “d” të  pikës 1, të këtij vendimi,  për kandidatët me statusin e personave që nuk shikojnë, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, mbi bazën e listës së hartuar nga Shoqata Kombëtare e të Verbërve.

7.    Kuotat e pranimeve, sipas shkronjës “dh”, të pikës 1, të këtij vendimi, për romët dhe ballkano-egjiptianët, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, mbi bazën e listës së hartuar të shoqatave respektive, Shoqatës Kombëtare të Romëve dhe Shoqatës Kombëtare të Ballkano-Egjiptianëve.

8.    Kuotat e pranimeve, sipas shkronjës “e” të  pikës 1, të këtij vendimi, për ish-të përndjekurit politikë, administrohen nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, mbi bazën e listës së hartuar nga Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë dhe plotësimit të kritereve të vendosura nga institucionet publike të arsimit të lartë.

9.    Çdo program studimi i ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, funksionon në vitin e parë për vitin akademik 2013–2014, në rast se atë e ndjekin, të paktën, 10 studentë.

10.    Institucionet publike të arsimit të lartë përcaktojnë kriteret e pranimit të kandidatëve të ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, dhe i bëjnë publike paraprakisht.

11.    Tarifat e shkollimit për çdo kredit, për studentët që do të regjistrohen në vitin e parë, për të gjitha programet e studimit të ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, në vitin akademik 2013-2014, përcaktohen në            tabelën nr.1, bashkëlidhur këtij vendimi.

12.    Tarifat e përgjithshme të shkollimit për studentët që do të regjistrohen në vitin e parë, për të gjitha programet e studimit të ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, në vitin akademik 2013-2014, përcaktohen në            tabelën nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

13.    Pagesa e tarifës bëhet me këste të përcaktuara nga institucioni publik i arsimit të lartë. Pas përfundimit të kohëzgjatjes normale të programit të studimit, studentët, të cilët nuk e kanë përfunduar ende programin përkatës, paguajnë paguajnë vetëm tarifën për kredit, sipas tarifës së vitit në të cilin zhvillon provimin/provimet e lëndëve të prapambetura.

14.    Kandidatët që do të fitojnë të drejtën në një program studimi të ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2013-2014, dhe që u përkasin shtresave sociale, si: personat që nuk shikojnë/ nuk dëgjojnë, invalidët e punës dhe fëmijët e tyre,  invalidët paraplegjikë e tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre, jetimët, studentët të cilëve njëri nga prindërit u është ndarë nga jeta dhe familjet e tyre përfitojnë ndihmë ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore si “familje në nevojë”, fëmijët romë, ballkano-egjiptianë, fëmijët nga prindër të dënuar politikë me heqje lirie, fëmijë të policëve e të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të rënë ose të plagosur për shkak të detyrës, të prekurit nga sëmundja HIV-AIDS, paguajnë një kuotë në masën 50% të tarifës së shkollimit.

15.    Shtetasit e huaj që do të vazhdojnë studimet e ciklit të dytë “Master profesional”, me kohë të pjesshme, në institucionet publike të arsimit të lartë, i nënshtrohen së njëjtës tarifë shkollimi, si shtetasit shqiptarë, me përjashtim të rasteve kur, me marrëveshje ndërshtetërore, është parashikuar ndryshe.

16.    Studentët që përfitojnë nga kuotat e përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 1, të këtij vendimi, i nënshtrohen tarifës së shkollimit të programit përkatës të studimit që ata kanë kërkuar.

17.    Rishpërndarja e kuotave të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, të cilat mbeten të parealizuara, bëhet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me institucionet publike të arsimit të lartë.

18.    Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe institucionet publike të arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.K R Y E M I N I S T R I


SALI   BERISHA
***
V E N D I M
 

PËR

LEJIMIN E MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SHKENCËS      PËR KRYERJEN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT       PËR SHËRBIMIN E INTERNETIT NË SHKOLLAT                                          DHE INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR    DHE BOTIMIT TË ÇDO LLOJ NJOFTIMI PROKURIMI PËR KËTË SHËRBIM


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, të ligjit nr.119/2012, “Për buxhetin e vitit 2013”, dhe të vendimit nr.591, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për disiplinimin e përdorimit të shpenzimeve buxhetore, për vitin 2013”, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:

1.    Lejimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për kryerjen e procedurës së prokurimit për shërbimin e internetit në shkollat dhe institucionet e arsimit parauniversitar dhe botimit të çdo lloj njoftimi prokurimi për këtë shërbim me fondet e parashikuara në buxhetin e shtetit, për vitin 2013, brenda datës 31 dhjetor 2013. Brenda këtij afati përfshihen lidhja e kontratës përkatëse dhe publikimi i njoftimit të kontratës së nënshkruar në Buletinin e Njoftimeve Publike.

2.    Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Financave dhe Agjencia e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I
 
SALI BERISHA
***
V E N D I M

 

PËR

SHKËMBIMIN E NJË PRONE TRUALL, ME SIPËRFAQE 500 M², BRENDA ZONËS KADASTRALE 8518, PLAZH DURRËS, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.1058, DATË 16.7.2008,     TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS       SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI KËSHILLIT TË MINISTRAVE, PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE QEVERITARE”, TË NDRYSHUAR


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 4, 5, 6, l0, 11, 13 e 14, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshtne të shtetit”, dhe të            nenit 757, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Shkëmbimin e pronës shtetërore, truall, me sipërfaqe 500 (pesëqind) m², regjistruar me numra pasurie 47/51 dhe 47/63, në zonën kadastrale 8518, në përgjegjësi administrimi të Këshillit të Ministrave dhe në përdorim të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare, me pasurinë truall, pronë private, me sipërfaqe 500 (pesëqind) m², regjistruar me numër pasurie 51/21, në zonën kadastrale 8518, në adresën lagjja 13, plazh Durrës, sipas planvendosjeve dhe kartelave, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
 
2.    Shkëmbimi i këtyre dy pronave të kryhet pa shpërblim apo kompensim mbi vlerën e tyre.
3.    Shkëmbimi të realizohet nëpërmjet një kontrate shkëmbimi, e cila të nënshkruhet nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare me pronarët e pronës që shkëmbehet.

4.    Pas shkëmbimit, pasuria truall, me sipërfaqe 500 (pesëqind) m², regjistruar me numër pasurie 51/21, në zonën kadastrale 8518, në adresën lagjja 13, plazh Durrës, të përdoret nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare.

5.    Në listën e inventarit të pronave të paluajtshme, bashkëlidhur vendimit nr.1058, të Këshillit të Ministrave, hiqet pjesa e pronës, me numra pasurie 47/51 dhe 47/63 dhe shtohet prona me numër pasurie 51/21, të cilat përmenden në pikën 1, të këtij vendimi.

6.    Ngarkohen Drejtoria e Shërbimeve Qeveriatare dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I

 

SALI BERISHA


    
05/09/2013

   Foto Galeri...

   
 
   Multimedia...
   
 
   Kërko në faqe
Kërkim i Avancuar
 
   Lajme Shkurt
 
Qeveria miraton vendimin pėr shpronėsimin e pasurive tė paluajtshme, pronė private, qė preken nga zbatimi i projektit “Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit tė Tiranės”
Deklaratė e Kryeministrit
Kryeministri Berisha pret Drejtoren pėr Shqipėrinė nė Bankėn Botėrore, Ellen Goldstein
Kryeministri Berisha pret ambasadorin e Austrisė nė Shqipėri Florian Raunig
Kryeministri Berisha pret kryetarin e Partisė Aleanca pėr Ardhmėrinė e Kosovės, zotin Ramush Haradinaj
Kryeministri Berisha pret ambasadorin e ri tė Gjermanisė nė Tiranė, zotin Helmut Hoffman
Fjala e Kryeministrit Berisha nė mbledhjen e qeverisė
Kryeministri Berisha pret delegacionin e nivelit tė lartė tė kompanisė azere tė prodhimit tė naftės dhe gazit SOCAR
Kryeministri Berisha pret njė grup biznesmenėsh amerikanė
Kryeministri Berisha pret ambasadorin e Azerbajxhanit, zotin Rahman Mustafayev
 
Email:
Regjistrohuni qė tė merrni lajmet e fundit

Disclaimer Te gjitha te drejtat e rezervuara Keshilli i Ministrave